IMG_5758.jpg
IMG_5758.jpg

Om prosjektet


Fra forprosjekt til hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell

SCROLL DOWN

Om prosjektet


Fra forprosjekt til hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell

Kongevegen med Fokstua i bakgrunnen. Fotograf: Hans-Jacob Dahl

Forprosjektet ønsket å løfte fram Kongevegen over Dovrefjell som et sentralt kulturminne i norsk historie, med et tydelig behov for oppgradering og bevaring. Hensikten var å kartlegge kongevegens strekning og tilstand fra Dovre kirke i Dovre kommune, Oppland fylkeskommune til Oppdal kirke i Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune. 

Kartleggingsarbeidet, som ble gjennomført i løpet av forprosjektet, har vist at det finnes flere lengre strekninger av kongevegen som er godt bevart. Disse strekningene krever likevel tilrettelegging for å sikre videre bruk og større opplevelsesverdi. Det er samtidig andre strekninger som er i svært dårlig stand, med store behov for istandsettingstiltak.

For å gjøre kongevegen mer brukervennlig og opplevelsesverdig, foreslås det derfor å gjøre flere istandsettingstiltak på strekningen mellom Dovre og Oppdal, som vegetasjonsrydding, drenering, istandsetting av vegfundament og tørrmurer, rekonstruksjoner av originale stikkrenner og bruer, samt merking og oppføring av informasjonsskilt. Det vil være et overordnet mål å gjennomføre istandsettelsen etter kulturminnefaglige prinsipper, så langt terreng og andre hensyn gjør dette mulig.

Her kan du lese forprosjektrapporten.

Mål for hovedprosjektet

Hovedprosjektets visjon er å restaurere og tilrettelegge Kongevegen over Dovrefjell slik at vegen sikres og bevares for fremtidige generasjoner. Tilretteleggingen skal fremme fysisk aktivitet, næringsutvikling og inngå i reiselivssatsingen på Dovrefjell og på begge sider av fjellet.

En av hovedmålsettingene for hovedprosjektet er å tilrettelegge kongevegen mellom Dovre og Oppdal som en sammenhengende historisk vandringsveg. En istandsettelse av kongevegen er viktig for den stadig mer populære pilegrimsleden, for en bedre kanalisering av ferdsel utenfor sårbare områder for plante- og dyreliv, og for en generelt bedre tilrettelegging av turveger over Dovrefjell. I områdene ved og på Dovrefjell er det et stort fokus på verdiskaping med utgangspunkt i natur- og kulturarven. Kulturarv og næringsutvikling har også den senere tiden fått en sterkere sammenheng, og i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan for 2018–2029 ble Kongevegene på Filefjell og Dovrefjell spesielt nevnt som viktige ryggrader i reiselivet. Sist, men ikke minst er det et overordnet nasjonalt mål at kulturarven skal være en ressurs og kilde til kunnskap, opplevelse og verdiskaping.

Kartutsnittet viser Kongevegen over Dovrefjell markert med blå linje.

Kartutsnittet viser Kongevegen over Dovrefjell markert med blå linje.

 

 
Fotograf - toppbildet: Kjetil Rolseth