Overskriften er hentet fra Peder Claussøn Friis' beskrivelse av fjellstuene på Dovrefjell i 1613. Han skrev blant annet om Fokstugu. Fjellgården Fokstugu ligger i det åpne, flate og værharde myrlandskapet der gamle ferdselsruter fra Dovre og Lesja møttes før vegen fortsatte mot Hjerkinn. Fokstugu skal ha vært fast bosatt siden 1646 og har huset fjellfarende i mange, mange generasjoner. Det finnes et ord - Fokstuguvær - som viser til hvor hardt det kunne være der på fjellet.

I Peder Claussøn Friis nedtegnelser fra starten av 1600-tallet er ikke Drivstugu og Fokstugu bemannede fjellstuer - men utstyrt med "Fyrtøg og Brende-ved, saa at mand kand faa Ild for sig, oc icke aff Frost Forderfuis, naar de maa blifue der om Natten, oc kunde icke vinde ofuer Fieldet".

Hvor lå fjellstua ved Fokstugu på Peder Claussøn Friis sin tid? Mange har pekt mot et lite sted ved Gorbekken, mellom Kongevegen og gamle fangstgroper, som blir kalt "Gamle Fokstugu". I ly av Nordseterhovda er konturene av en tuft godt synlig under gresset og mosen. Syllsteinsmurene viser at det har stått en laftet tømmerbygning her, og sentralt i tufta ligger restene etter et solid ildsted. Arkeologen Birthe Weber fikk på 1980-tallet datert trekull fra ildstedet, som viste at det "brant på bålet" på 1500 og 1600-tallet.  Tett ved er det vagere spor etter en annen bygning, kanskje en stall? Tidsmessige stemte det altså bra at dette kunne være den Fokstugu som Peder Claussøn Friis skrev om.

Men var dette hele historien? Birthe Weber regnet det for mulig at opprinnelsen til stedet lå i middelalder - kunne det for eksempel ha vært et av Kong Øysteins (1 Magnusson) sælehus på Dovrefjell? I 2013 fikk arkeologer fra Oppland fylkeskommune tillatelse fra Riksantikvaren til å gjøre en liten undersøkelse på "Gamle Fokstugu" for å finne ut om det kunne ha vært eldre aktivitet der. Stikkprøver i avfallshauger viste utkastet trekull fra ildstedet, dyrebein og et reinsgevir. Nye trekullprøver ble sendt til datering, og aktivitet rundt 1500-tallet - i forkant av etableringen av gården Fokstugu nede på myra - ble bekreftet. Langt nede i avfallshaugen fant vi imidlertid også et tynt lag med kull fra 900-tallet e.Kr.

Dermed har vi fått en første indikasjon på aktivitet i vikingtid på "Gamle Fokstugu", dette er samtidig med fjellgården og sælehuset "Vesle Hjerkinn" som lå i nærheten av Hjerkinn. At det har vært drevet fangst fra "Gamle Fokstugu" er sikkert. Var det også sælehus for reisende over fjellet i vikingtid og middelalder - og hadde kong Øystein noe med det å gjøre? Eventuelle framtidige arkeologiske undersøkelser kan gi flere svar.