I dagene 7.-9. juni var prosjektgruppa for Kongevegen over Dovrefjell på studietur til Filefjell. I Vang og Lærdal har de gjennomført et fantastisk fint prosjekt med tilrettelegging av Kongevegen over Filefjell. Dette er et viktig læringssted for vårt prosjekt på Dovrefjell.

 Veiene over Filefjell og over Dovrefjell har mye til felles. De er i dag en del av stamvegnettet, de er hoved ferdselsårer som binder Bergen og Trondheim sammen med Oslo. De er begge fjelloverganger som stiller store krav til bygging, drift og vedlikehold og de har begge vært ferdselsårer så langt tilbake som vi kjenner historien. I middelalderen ble det bygget sælehus for de reisende begge steder og da ferdselen tok seg opp igjen på 16- og 1700-tallet så kom fjellstuene på begge fjellovergangene. Da vi fikk de første postrutene i landet fra 1647 var ruten fra Christiania Dovrefjelltil Trondheim og ruten fra Christiania over Filefjell til Bergen blant de første som ble åpnet med ukentlige avganger i begge retninger. Og begge fjellovergangene fikk sine kongeveger etablert i hovedsak på 1700-tallet.

Fra forprosjekt Kongevegen over Filefjell var ferdig i mai 2011 og fram til i dag har de på Filefjell gjennomført et stort prosjekt med å reetablere Kongevegen over Filefjell som en sammenhengende vandringsrute på den historiske Kongevegen fra 1790-tallet. Gjennom et forprosjekt kartla de traseen og behovene på de ulike strekningene. Da hovedprosjektet kom i gang handlet det først om å stoppe forfallet. Det ble gjort gjennom rydding av vegetasjon, grøfting og utbedringer av stikkrenner. Deretter startet de arbeidet med de forskjellige strekningene og prosjektene etter en prioritert liste. Tørrmuring og brobygging har vært vesentlige tiltak her. Samtidig arbeidet de med informasjon og praktisk tilrettelegging av veien for dagens brukere. Prosjektet har fått en rekke priser, den siste fikk de 15. mai 2017. Prosjektleder Jan Adriansen i Statens vegvesen mottok EUs kulturminnepris Europa Nostra Awards for restaureringen av Kongevegen over Filefjell.

Prosjektgruppa fra Kongevegen over Dovrefjell startet sin studietur med å gå Kvamskleiva nede i Vang. Her så vi hvordan sherpaer fra Nepal ble brukt i arbeidet med murene, de skal arbeide i sommer med en bit av denne strekningen. Dagen etter besøkte vi Maristova og fikk en innføring i den lange ferdselshistorien dette stedet har, fra sælehustiden i middelalderen og videre til fjellstuetiden og helt fram til i dag. Herfra dro vi ned til Borgund og gikk i Vindhella – et imponerende stykke vegarbeid i sin tid og et like imponerende restaureringsarbeid. Vi gikk også andre strekninger og avsluttet studieturen med å gå i Galdene hvor vi særlig så på muringen og på bruene som er bygget i prosjektperioden. Hele veien møtte vi informasjonstavler av ulik størrelse og vi så de særpregete benkene de har laget, nærmest som seter i en gammel karjol. Prosjektleder for Kongevegen over Filefjell Jan Adriansen var vår guide og sammen med Geir Paulsrud fra Norsk vegmuseum fikk vi god og viktig informasjon om arbeidet som er gjort i Lærdal og Vang kommuner.