I løpet av sommeren 2017 har vi kartlagt hele Kongevegen over Dovrefjell. Vi har funnet flere ukjente strekninger, parallelle strekninger, spor etter vegforbedringer, brufundament, heller og varder. I tillegg fant vi en del av en kavlebru mellom elvene Veslehondyrju og Hondyrju, som ligger i området mellom Hardbakken og Fokstua (se bilde over som er tatt av Matti Bernitz). Kavlebrua ble funnet under flere flate heller, noe som kan gi informasjon om hvordan kongevegen er blitt anlagt i våte områder. 

Ved Hondyrju-elvene og  frem mot Fokstua finner vi to parallelle generasjoner av kongevegen. En av strekningene (den østlige) ble bygget på slutten av 1600-tallet/begynnelsen av 1700-tallet og følger antagelig det gamle middelaldervegfaret, mens den andre strekningen (den vestlige) er trolig fra slutten av 1700-tallet. Stokken fra kavlebrua ble funnet på den yngste kongevegtraseen, hvor vi også finner flere brukar ved Hondyrju-elvene. 

Det ble tatt ut en prøve av stokken som ble funnet på den yngste traseen over Hondyrju-elvene. Prøven ble sendt til en dendrokronologisk undersøkelse. En dendrokronologisk undersøkelse er en analyse av årringene som kan gi en tidfesting av når treet ble felt. Undersøkelsen av stokken ved Hondyrju viste at treet trolig ble felt på slutten av 1700-tallet, noe som bekrefter våre antagelser om at akkurat denne strekningen ble anlagt på slutten av 1700-tallet av daværende generalvegmester Georg Anton Krogh. Det er derfor et spennende og viktig funn som gjør at nok en brikke har falt på plass i forhold til Kongevegen over Dovrefjells historie!

Brukar ved elva Hondyrju. Foto: Matti Bernitz

Brukar ved elva Hondyrju. Foto: Matti Bernitz

Oversiktsbilde over brukarene ved Hondyrju. Foto: Matti Bernitz

Oversiktsbilde over brukarene ved Hondyrju. Foto: Matti Bernitz